SMJCK-1
SMJCK-2
2
3
SMJCK-3

Gyzgyn satuw önümi

has köp >>

biz hakda

9fec9bc0

näme edýäris

Hytaýyň Şijiazhuang şäheri, Huaixi senagat parkyna esaslanýan 2002-nji ýyldan bäri iş. 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda dolandyrylanda, däne arassalamak we tohum gaýtadan işlemek üçin dünýäde iň üstünlikli öndüriji bolýarys we iň ulusy Hytaýdyr, lazer kesiji, CNC torna we ş.m. ýaly ösen gaýtadan işleýän enjamlar bilen 11 gektar ýer bar. 2004-nji ýylda biz Halkara söwdany başlaň, 5 ýyldan soň bu ugurda çalt ösýäris, şonuň üçin 2010-njy ýylda has gowy söwda üpjün etmek üçin galla arassalaýjy we tohum gaýtadan işleýän maşynlaryň bir halkara markasyny gurduk, garaşsyz bir kärhana 'SYNMEC International trade Ltd.' -ni maliýeleşdirdik. daşary ýurtly müşderimiz üçin hyzmat. Şu wagta çenli maşynlarymyzy 160-dan gowrak ýurda satdyk.

has köp >>
Görüşimiz

Hasyl ýygnalandan soň däne tozan, saman, daş, toprak bloky we ş.m. ýaly dürli hapalary öz içine alar.

 • The company introduces a large number of staff, sales, talents, and is responsible for customers.

  ŞAHSY .ET

  Kompaniýa köp sanly işgär, satuw, zehin bilen tanyşdyrýar we müşderiler üçin jogapkärdir.

 • The flexible R & D mechanism can satisfy the highest and specific requirements of customers.

  Gözleg we gözleg

  Çeýe gözleg we mehanizm müşderileriň iň ýokary we aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp biler.

 • The most updated technology with the philosophy of environmentally-friendly.

  TEHNOLOGI .A

  Ekologiýa taýdan arassa pelsepe bilen iň täzelenen tehnologiýa.

amaly

 • Hectare Land 11

  Gektar ýer

 • years 20

  ýyllar

 • Customer 100+

  Müşderi

 • Million Turnover 3

  Million dolanyşyk

 • Countries 160

  Countriesurtlar

habarlar

Dänäni arassalaýan maşynyň işleýşi nähili?

Tohum arassalaýjy we Grader öndüriji hökmünde siz bilen paýlaşyň.

Agyrlyk güýji bölüji hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Tohumyň agramy näçe ýokary bolsa, gögeriş tizligi, kuwwaty we hasyllylygy şonça-da köpdür. Şonuň üçin agyrlyk güýjüni bölüji tohumlary gaýtadan işlemek pudagynda tohumlary agramlamak boýunça möhüm rol oýnaýar. Onda agyrlyk güýji bölüjileri hakda näçeräk zat bilýärsiňiz? Agyrlyk güýji bölüji näme? ...
has köp >>

Galla arassalaýjy maşyny ulanmazdan ozal bu zatlara üns beriň

Dänäni barlaýan maşyn, häzirki zaman oba hojalygynda zerur mehaniki enjam bolup, köplenç bugdaý, mekgejöwen we dürli tohumlary barlamak, bahalandyrmak we arassalamak üçin ulanylýar. Tohum arassalaýjy we Grader öndüriji hökmünde siz bilen paýlaşyň. Indiki, birnäçe mesele hakda gürleşeliň ...
has köp >>