page_banner

habarlar

Tohum arassalaýjy we Grader öndüriji hökmünde siz bilen paýlaşyň.
Dänäni arassalaýjy maşyn däne ýapraklaryny, samany, tozany we zaýalanan däneleri aýyrmak üçin ulanylýar. Organiki haramlygy aýyrmak derejesi 90% -e, organiki haramlygy ýok etmek derejesi 92% -e ýetýär. Owadan daşky görnüşi, ykjam gurluşy, amatly hereketi, aç-açan tozan we haramlygy aýyrmagyň netijeliligi, energiýanyň az sarp edilmegi, aňsat we ygtybarly ulanylmagy ýaly artykmaçlyklara eýedir we dürli material görnüşleri üçin amatly esassyz alyş-çalyş talap edilýär. Galla dolandyryş bölümleri, däne we ýag gaýtadan işleýän bölümler we däne saklaýyş hyzmatlary üçin ilkinji arassalaýjy enjam. Siklon dänäni arassalaýjy elek köp funksiýaly däne arassalaýjy enjamdyr. Siklon dänesini arassalaýjy elek, däne ýapraklaryny, gabyklaryny, tozanlaryny we zaýalanan dänelerini aýyrmak üçin ulanylýar.

bvcx
ABŞ-da tohum gaýtadan işleýän zawod

Galla arassalaýjy maşynyň işleýiş prosesi
Iýmit girelgesinden barlag materialyny guýuň air howa kanalynyň bölegine giriň, howa kanalynyň esasy güýji hem hereketlendiriji bilen hereket edýär we onuň wezipesi däne tozan, kepek we beýleki galyndylar ýaly ýeňil hapalary çykarmakdyr. → soň transport bölegi. Iýmitlenende, däne has ýeňil galyndylary süpürmek üçin aşaky bölegine howa kanalyna eýerer. Suw sorulandan soň, barlamak üçin ýokarky bölegine dolanmaly bolar. Şasside transport bölekleri bar we däne howa çykarmak arkaly aýrylýar. Geljekde daşalýan bölekleriň käbiri başlangyç barlag üçin elek gatlagyna eltiler, bir gatlak elek, birneme uly mesh bilen, mekgejöweniň soganlary, soýa soganlary, nohut derileri we ş.m. üstünde. Uly hapalar ekranyň birinji gatynda galar. Yrgyldadýan hereketlendirijiniň üsti bilen galyndylar rozetkada titrär we ekranlaşdyrylmaly materiallar esasy ekrana syzar, ekranyň indiki gatlagyna geçer screen Ekranyň ikinji gatlagy Meş birneme kiçi, ýagny , däne maşynyndan ownuk hapalary aýyrmak üçin. Ekranyň çyzgysy, görkezilmeli materialdan has uludyr. Material syzyp bilmeýär we zyňylýan bölege yrgyldama motorynyň güýji bilen zyňylýan bölege iberiler Güýç we täsir ýokarda ara alnyp maslahatlaşyldy. Zyňmagyň beýikligi 3 metre, zyňmagyň aralygy bolsa 8-12 tonna. Zyňylandan soň sumkany el bilen dolduryp, ammarda saklap ýa-da konweýer bilen ýükläp bolýar.
Şeýle hem kompaniýamyzda tohum gaýtadan işleýän maşyn bar, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Iş wagty: 01-2021-nji sentýabr