page_banner

önüm

Tohum tohumyny gaýtadan işlemek Zawod däne arassalaýjy maşynlar tohum arassalaýjy liniýa

Gysga düşündiriş:

SYNMEC dürli däne gaýtadan işlemekde ýokary öndürijilik islegleri üçin ýöriteleşdirilen tohum gaýtadan işleýän zawod hödürleýär. Müşderiler üçin ýerinde gurnamak we öň hatarda okuw hyzmaty elýeterlidir. In engineeringenerçilik termini gurmak we sazlamak boýunça köp tejribä eýe. SYNMEC tohum gaýtadan işleýän zawod indi bäş yklymda işleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SYNMEC dürli däne gaýtadan işlemekde ýokary öndürijilik islegleri üçin ýöriteleşdirilen tohum gaýtadan işleýän zawod hödürleýär. Müşderiler üçin ýerinde gurnamak we öň hatarda okuw hyzmaty elýeterlidir. In engineeringenerçilik termini gurmak we sazlamak boýunça köp tejribä eýe. SYNMEC tohum gaýtadan işleýän zawod indi bäş yklymda işleýär.
kjhkg
Awstraliýada 10T / H Arpa tohumyny gaýtadan işleýän zawod
2012-nji ýylda Awstraliýaly müşderileriň biri zawodymyzdan zakaz edýär. Arpa, bugdaý, süle tohumyny arassalap, ahyrynda markerde satmak isleýär. Onuň öz tohum örtük maşyny bardy, şonuň üçin biz oňa beýleki maşynlary hödürleýäris.
jghj

Bu arassalaýyş liniýasy şulary öz içine alýar:
1.5X-12 Inçe tohum arassalaýjy: Tozany, ýeňil hapalygy, hapalary aşa köpeldip we peseldip bilýän Cimbria görnüşli tohum arassalaýjy.
2.5XZ-10 agyrlyk güýji bölüji: Bölekleýin iýilen, ýetişmedik, mör-möjeklere zeper ýeten we kesel tohumyny aýryp bilýän Amerikan Oliwer görnüşi
3. DCS-50B gaplaýyş enjamy: Dänäni sumka bilen gaplaň (halta üçin 10-50 kg)
Beýleki bölekler: howany arassalamak we daşyndaky tozany aýyrmak ulgamy
jgfjh
Ösümligiň çyzgysy
1631340561(1)
Halkara standartly ýokary hilli güýç dolandyryş gutusy.
1631340561(1)

Bu arassalaýyş liniýasyna şular girýär:
1. 5XZP Deprek görnüşi öňünden arassalaýjy
2. 5XTB-5 Däneli Debearder
3. 5X-5 Gowy tohum arassalaýjy
4. 5XWT-6 Galyňlygy bölüji
5. 5XZ-6 Agyrlyk güýji bölüji
6. 5BY-5B Tohum örtük enjamy
7. DCS-50B Baglama maşynlary

5X-12 inçe tohum arassalaýjy:

5X seriýaly inçe tohum arassalaýjy, dürli däne we tohum görnüşlerini öňünden we inçe arassalamak üçin amatly ähliumumy maşyn.
Enjamyň adaty dizaýny, sorujy deslapky we soňundan üpjün edilýär. Operator tarapyndan öňünden arassalanmakdan inçe arassalanmaga çalt ekran arassalamak meselelerini optimizirlemäge hyzmat edýär. 5X seriýaly tohum arassalaýjy, bahasyna, kuwwatyna, işleýşine we işleýşine görä gaty bäsdeş maşyn.
Maşynyň tehnologiýasy düýpli synagdan geçirilip, ony dünýäniň köp salgylanmalary bilen dokumentleşdirip bolýar.
Arassalaýyş derejesi ýokary we bugdaý, tüwi, mekgejöwen, arpa, nohut we beýleki köp sanly tohumlary gaýtadan işlemek üçin giňden ulanylyp bilner.

Model 5X-12
Ölçegi (L × W × H) 3720 × 1750 × 4060 mm
Umumy agram 3600 kg
Bahalandyrylan kuwwat 10 sagatda
Howanyň umumy göwrümi 8200 m3
Daşarky howa üfleýjisi 4-72N0-6A, 7,5 kWt
Wibrasiýa elek motory (dişli motor) 2.2 kWt
Yzky göteriji ulgam motory 3.0 kWt
Iýmitlendiriji motor 1,5 kWt
Jemi güýç 6,7 kWt
Ekranyň ölçegi (L × W) 800 × 1250 mm
Gatlaklar we san 5 gatlak, 15 bölek

5XZ-10 agyrlyk güýji bölüji

5XZ-10 agyrlyk güýji bölüji, belli bir agram tapawudy bilen önümleri bölmek üçin ulanylýar.
Gravitasiýa bölüji Amerikanyň ýokary standart dizaýny bolup, 6 sany sessiz howa üfleýjisi bar (köplenç kondisionerde ulanylýar) we däne tohumlary onuň ahyrky nokadyndan hem gapdalyndan çykyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň