page_banner

önüm

5XZC-7.5DS Tohum arassalaýjy we Grader

Gysga düşündiriş:

Tohum arassalaýjy we grader, ýokary netijelilik, ajaýyp öndürijilik, giň ulanylyş bilen dünýä bazaryndaky tohum we däne senagatynda esasy we iň halaýan arassalaýjy maşyna öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş:
Tohum arassalaýjy we grader tohumlary, däneleri, galla önümlerini we beýleki granula önümlerini arassalamak we bahalandyrmak üçin ulanylýar.
Dürli ýörite iş we maksatlara laýyk enjamlaşdyrylyp bilner.
5XZC-7.5DS goşa howa tohumy arassalaýjy, esasan, kepek gabygy, tozan, GRAIN tozany, uly we ownuk daşary ýurt zatlary ýaly 100% ýagtylyk arassalygyny aýyrmak üçin niýetlenendir .Bu tohum arassalaýjynyň güýji GRAIN üçin sagatda 7,5 mt. tohum .Bu diňe tohum gaýtadan işleýän kärhana üçin amatly däl, hususy daýhan üçin GRAIN .teff tohum arassalaýjy maşyn gaýtadan işlemek we arassalamak üçin hem amatly.
Aspirator fanaty tarapyndan ähli tozan we ýagtylyk hapalygy aýrylyp bilner. Däneli tohumlar elek gatlaklaryna düşýär we ini we galyňlygy tapawudyna görä elekler bilen bölünýärdi. Uly we samll hapalaryň hemmesi dürli söwda nokatlaryndan çykaryldy.

Iş prinsipiniň eskizi:
khjgiou

Iş akymy
Däneler howa arassalanandan soň däne giriş gutusyna düşýär, soňra titremäniň aşagynda rezin perdäniň üsti bilen ýokarky gatlagyň elekine laýyk gelýän däneleriň yzy bilen däne böküp, köp gatly elek magistralyna akýar. Saýlanan däneler, elekler bilen petiklenen, saman we galyndylardan soň indiki aşaky elek paneline düşer we uly haramlyk nokadyna geçiriler. Saýlanan däneler aşaky gatlaklary elek panellerine düşer we dürli eriş gatlaklarynda eriş arkaly dürli däne ululyklarynyň dürli derejelerine bölüner, gatlaklaryň eriş panelleriniň dürli pürs ölçegleri bar. Saýlanan däneler gowy dänäniň nokatlaryna akýar, sumkanyň eýesine asylan sumkany dolduryň. Torba çalşylanda rozetkalaryň gapagy ulanylyp bilner, bu sumkany üýtgedeniňizde gapagyň ýakyn bolup biljekdigini aňladýar. Aýyryjy üçin tutuş iş akymy.
Dürli dänäniň dürli prosesine dürli elek ulanyň. Elektrik magistralyndaky penjireleriň işleýşini barlamak üçin.

köp burçly displeý
kuyiyu
Ylham palatasy (Windel elek)
Däneden tozany, samany, heý, gabygy we beýleki ýeňil agramly hapalary aýyrmak.

Iň amatly aspirasiýa netijesini almak üçin kanalyň boşlugyny sazlaýan tutawaçlar we düwmeler (ýokarsynda giň we aşagy dar). Tohumlar gaçýarka ähli ýeňil agramly hapalary aýyrmak.

Tozany aýyrmak ulgamy
Toz siklon aýyryjy, süzgüç ulanmazdan howadan, gazdan ýa-da suwuk akymdan bölejikleri aýyrmagyň ussat usulydyr.
Aýlanma effektleri we agyrlyk güýji gaty we suwuk garyndylary aýyrmak üçin ulanylýar.
Howa gulpy tozan siklon bölüjisinden hapalygy çykarýar we aspirasiýa ulgamynyň howa basyşyny saklaýar

jghffuyt (21)
jghffuyt (22)
jghffuyt (23)

Akymy bölýän tohum
Dänäni çelek lifti bilen galdyryp, däne bir tarapa ýygnanan ýagdaýynda däne akymynyň deň derejede dargap gidýän däne dargamak gutusyna düşýär. Şondan soň däne elek magistralyna düşýär we şol bir wagtyň özünde isleg bilen ýeňil hapalyk aýrylýar.

jghffuyt (19)
jghffuyt (20)

Aýralyk üçin däne iýmini bölmek üçin magistrallara bölüň. Bu bölekde däne / tohum her gatda dürli deşikli galvaniz list bilen bölünipdi. Uly ululyk we kiçi ululykdaky hapalar degişlilikde dürli söwda nokatlarynda taşlanýar. Iň soňky arassalanan tohum esasy rozetkadan çykýar.

jghffuyt (25)
jghffuyt (16)
jghffuyt (30)

Iki gezek howa arassalaýyş ulgamy
Arassalaýyş netijeliligini ýokarlandyryp, goşa howa sorujy turba,
Has ýeňil haramlygy we tozany siňdiriň, däne has köp eder
Arassalaýjy.

Staryldyz şekilli tutawaç
Elleri düzedip, elekleri edip biler
aňsatlyk bilen üýtgedilmeli

jghffuyt (16)
jghuyt

Elleri çykarmak gaty amatly. Müşderi beýleki däne ýa-da tohum arassalananda elini aňsatlyk bilen üýtgedip biler.
Içindäki elekler çydamly galvanizli polatdan ýasalýar. Müşderiniň çig malyna görä laýyk elek deşiklerini enjamlaşdyrarys.
Ajaýyp elekleri saýlamak üçin, tohum nusgasy (çig mal hapalary öz içine alýar) ýa-da müşderiler sargyt edenden soň tohum ölçeýän surat gerek. Bir toplum elekleriň adaty üpjünçilik hökmünde enjamlaşdyrylandygyny, diňe bir görnüşiň tohumy üçin ulanylýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
Bellik: Poslamaýan polatdan ýasalan elek bar.

Çelek lifti
Materiallary (däneleri) geçirmek üçin ulanylýar. Dürli iş gurşawyny uýgunlaşdyrmak üçin üýtgewsiz we göçürilýän wersiýada bar.
Aýratynlyk
Ykjam gurluşy, ulanyjy üçin amatly interfeýsi, saklamak aňsat, energiýa tygşytlaýjy, arassalamak aňsat, garyndynyň täsirli bolmagy.

jhgfuyt
ytuty

Kuwwat dolandyryş kabineti
Ansat işlemek aýratynlygy bar, diňe zerur
güýji birikdiriň. Sim 100% mis,
ömrüň ýokary hilini we uzak ulanylmagyny kepillendirýär.


Obada işlemegiňiz üçin çekiji ýük çarçuwasyny we tigirini gurduk.

Ölçegi (L × W × H) 3920 * 2430 * 3440mm
Elleriň ölçegi 1250 * 2400mm
Kuwwat (bugdaý bilen hasaplamak) 7.5t / sag
Agramy 1,77 tonna
Motor güýji
Howa gülleýji
Wibrasiýa hereketlendirijileri
Lift motory
Howa gulpy
7.5kw
0.55 * 2kw
0.55kw
0.75kw
Jemi güýç 9.9kw

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň