page_banner

önüm

 • Agyrlyk güýji bölüji hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Tohumyň agramy näçe ýokary bolsa, gögeriş tizligi, kuwwaty we hasyllylygy şonça-da köpdür. Şonuň üçin agyrlyk güýjüni bölüji tohumlary gaýtadan işlemek pudagynda tohumlary agramlamak boýunça möhüm rol oýnaýar. Onda agyrlyk güýji bölüjileri hakda näçeräk zat bilýärsiňiz? Agyrlyk güýji bölüji näme? ...
  Koprak oka
 • Galla arassalaýjy maşyny ulanmazdan ozal bu zatlara üns beriň

  Dänäni barlaýan maşyn, häzirki zaman oba hojalygynda zerur mehaniki enjam bolup, köplenç bugdaý, mekgejöwen we dürli tohumlary barlamak, bahalandyrmak we arassalamak üçin ulanylýar. Tohum arassalaýjy we Grader öndüriji hökmünde siz bilen paýlaşyň. Indiki, birnäçe mesele hakda gürleşeliň ...
  Koprak oka
 • Galla arassalaýjy maşynyň iş prosesi nähili?

  Tohum arassalaýjy we Grader öndüriji hökmünde siz bilen paýlaşyň. Dänäni arassalaýjy maşyn däne ýapraklaryny, samany, tozany we zaýalanan däneleri aýyrmak üçin ulanylýar. Organiki haramlygy aýyrmak derejesi 90% -e, organiki haramlygy ýok etmek derejesi 92% -e ýetýär. Owadan peýda bolmagyň artykmaçlyklary bar ...
  Koprak oka