page_banner

Biz hakda

jkhj

Biz kim?

Hytaýyň Şijiazhuang şäheri, Huaixi senagat parkyna esaslanýan 2002-nji ýyldan bäri iş. 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda dolandyrylanda, däne arassalamak we tohum gaýtadan işlemek üçin dünýäde iň üstünlikli öndüriji bolýarys we iň ulusy Hytaýdyr, lazer kesiji, CNC torna we ş.m. ýaly ösen gaýtadan işleýän enjamlar bilen 11 gektar ýer bar. 2004-nji ýylda biz Halkara söwdany başlaň, 5 ýyldan soň bu ugurda çalt ösýäris, şonuň üçin 2010-njy ýylda has gowy söwda üpjün etmek üçin galla arassalaýjy we tohum gaýtadan işleýän maşynlaryň bir halkara markasyny gurduk, garaşsyz bir kärhana 'SYNMEC International trade Ltd.' -ni maliýeleşdirdik. daşary ýurtly müşderimiz üçin hyzmat. Şu wagta çenli maşynlarymyzy 160-dan gowrak ýurda satdyk.

Görüşimiz

Hasyl ýygnalandan soň däne tozan, saman, daş, toprak bölegi we başgalar ýaly köp dürli hapalary öz içine alar. Tohum ekenden soň gögerip bilmeýän çüýräp, zaýalanmagy, kesellemegi we çişmegi bolup biler. Fasuliniň bazar bahasyny peseldýän üstünde palçyk bar. Güýçli tohum, sagdyn däne we owadan noýba gurmak üçin tehnologiýalarymyz we maşynymyz bar.

Biz näme edýäris?

Hasyldan soňky dänäni arassalamak üçin enjamy erkin bazara çykarmaga, ýitiren güýçli tohumy aýyrmaga, gögerijilik derejesini ýokarlandyrmaga, noýbany ýalpyldadyp, bazar bahasyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik beriň. Dänäni arassalamak we tohum gaýtadan işlemek boýunça dünýäde iň ýokary geňeşçi. Gowy bilimli güýçli in engineeringenerçilik toparymyz bar, ähli inersenerler birnäçe gezek gämä münýärler, dänäňizi bilýärler, hapa zatlaryňyzy bilýärler, has giň önüm görnüşi bilen, býudjetiňizi kanagatlandyrmak üçin has köp çözgüt hödürläp bileris.

Taryhymyz

 • 1997
  Iş başlandy we zawod döredildi.
 • 2002
  “Ruixue Grain Selecting Machine Co., Ltd.” tohum arassalaýjy we gaýtadan işleýän enjamlary öndürip başlaýar.
 • 2004
  Halkara söwdasyna başlaň
 • 2009
  Daşary ýurt bazary üçin çalt ösüş döwri.
 • 2010
  Has gowy halkara söwda hyzmatyny bermek üçin SYNMEC International Trading Ltd.-ni esaslandyrdyk
 • 2013
  SYNMEC 76 ýurda hyzmat edýär, güýçli tohum, sagdyn däne we owadan noýba almaga kömek ediň, şol bir wagtyň özünde-de Hytaýda B halkara söwda kompaniýasyna çykarys.
 • 2014
  11 gektar ýer bilen täze zawod açyldy.
 • 2015
  100-den gowrak ýurda eksport edildi we A derejesine çykaryldy.
 • 2021
  160-dan gowrak ýurt.