page_banner

habarlar

Tohumyň agramy näçe ýokary bolsa, gögeriş tizligi, kuwwaty we hasyllylygy şonça-da köpdür. Şonuň üçin agyrlyk güýjüni bölüji tohumlary gaýtadan işlemek pudagynda tohumlary agramlamak boýunça möhüm rol oýnaýar. Onda agyrlyk güýji bölüjileri hakda näçeräk zat bilýärsiňiz?
hfg (1)
Agyrlyk güýji bölüji näme?
Agyrlyk güýji bölüjileri birmeňzeş ululykdaky, ýöne dürli agyrlyk güýjüni bölmek üçin ulanylýar. Soňky önümiň iň ýokary hilini üpjün etmek üçin tohumdan bölekleýin iýilen, ýetişmedik, zyýan beriji keseli we galyndy tohumlaryny netijeli aýyryp bilerler. Tohum arassalaýjylaryň we seriýaly deprekleriň adaty arassalaýyş usullary has täsirli bolmady. Olary kofe, nohut, mekgejöwen, nohut, tüwi, bugdaý, künji we beýleki däneleri bölmek we standartlaşdyrmak üçin ulanyp bolýar.

Agyrlyk güýjini bölüjiniň iş ýörelgesi näme?
Agyrlyk güýjüni bölmek, komponentleri agyrlyk güýji bilen bölýän ýerde asma ýa-da gury granulanyň garyndysyny iki komponenti aýyrmagyň senagat usulydyr.
Garyndynyň düzüm bölekleri dürli aýratyn agramlara eýe. Agyrlyk güýjüniň usullarynyň hemmesi agdyklyk ediji güýç hökmünde agyrlyk güýjüni ulanmagy manysynda umumydyr.
Agyrlyk güýçlendirijisiniň bir görnüşi, yrgyldy titreýän ekran örtülen palubanyň üstünden wakuum arkaly materialy göterýär. Bu bolsa, has agyr hapalar ekranda galyp, daş rozetkadan çykarylanda materialyň howada saklanmagyna getirýär. Önüm titreýän stoluň üstünden akýar, basyşly howa mejbur edilýär, materialyň aýratyn agyrlyk güýjüne görä gatlamagyna sebäp bolýar. Iň agyr bölejikler has ýokary gatlaga, ýeňil bölejikler bolsa stoluň aşaky gatlagyna geçýärler.
Netijeli agyrlyk güýjüni bölmek üçin basyşly howa üpjünçiligini takyk sazlamaly. Bu titreýän palubanyň dürli ýerlerinde howanyň paýlanyşyna gözegçilik etmek üçin aýratyn sazlanylýan janköýerleri ulanmak arkaly gazanylýar.
Agyrlyk güýjüniň bu görnüşiniň gönüburçly palubasy bar, şonuň üçin önüm has uzak aralyklara geçip, ýagtylygyň we agyr bölejikleriň has arassa bölünmegine sebäp bolýar.
hfg (2)

Howanyň öwüsýän görnüşi bilen 5XZ-10 agyrlyk güýji bölüji
Agyrlyk güýji bölüjisiniň amaly pudaklary
Agyrlyk güýjüni bölmek dürli pudaklarda ulanylýar, iň giň we esasy ugur oba hojalygydyr.
Agyrlyk bölüjileri aşakdaky mysallardan hapalary, garyndylary, mör-möjekleriň zeperlenmegini we ýetişmedik dänelerini aýyrmak üçin ulanylýar: bugdaý, arpa, ýagly zorlamak, nohut, noýba, kakao noýbasy, zygyr. Olary kofe noýbasy, kakao noýbasy, nohut, mekgejöwen, nohut, tüwi, bugdaý, künji we beýleki iýmit dänelerini aýyrmak we standartlaşdyrmak üçin ulanyp bolýar.
Agyrlyk güýjini bölüjiniň aýratynlyklary
Granul materiallaryny önümiň agramyna görä aňsatlyk bilen bölüp bilýär.
Arassalamak üçin palubany aýyrmak aňsat.
Uzynlygyna we transvers ugurlarda palta meýlini aňsat sazlamak.
Howany takyk dolandyrmak üçin köp fanat ulgamy.
Howanyň takyk dolandyrylyşy, iýmitleniş tizligi we palubanyň hereketiniň tizligi.
Agyrlyk güýjini bölüjiniň peýdalary
* Adam zähmetini azaltmak
* Aýrylyşmagyň ýokary netijeliligi
* Netijeli saýlamaga we aýyrmaga ukyply
* Hapalaýjy maddalaryň bölünmegi önümiň hilini ýokarlandyrýar
* Sarp edijiniň saglygyna howp salmak
SYNMEC-iň satuwda ýokary hilli agyrlyk güýji bölüjileriniň dürli görnüşleri bar we önümlerimiz hakda has giňişleýin öwrenmek isleseňiz, bize ýüz tutuň!


Iş wagty: 01-2021-nji sentýabr