page_banner

habarlar

Dänäni barlaýan maşyn, häzirki zaman oba hojalygynda zerur mehaniki enjam bolup, köplenç bugdaý, mekgejöwen we dürli tohumlary barlamak, bahalandyrmak we arassalamak üçin ulanylýar. Tohum arassalaýjy we Grader öndüriji hökmünde siz bilen paýlaşyň. Geljekde, däne barlaýjy maşyny ulanmazdan ozal üns berilmeli birnäçe meseleler barada gürleşeliň.
1. Enjamy keseligine goýuň we elektrik gorag enjamlaryny guruň.
2. Geçiriş böleginiň gowşakdygyny ýa-da gaçýandygyny, esasanam yrgyldy motoryny barlaň.
3. Nurbatlaryň berkidilendigini ýa-da ekranyň korpusynyň ýerdäki tekerler bilen deňagramly bolmalydygyny barlaň.
4. Esasy janköýerde we sorujy fanatda daşary ýurt zatlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.
5. Janköýeriň işleýän ugruny barlaň.
Goşma konsentratoryň däne arassalaýjy enjamy, mekgejöwen, soýa, bugdaý, tüwi, günebakar tohumy we beýleki dürli däneler üçin amatly däneleriň ululygyna görä ekrany çalşyp biler. Dänäni arassalamakda hiç hili tozan emele gelmeýär, bu bolsa enjamyň iş gurşawyny düýpgöter üýtgedýär. Önüm merkezden gaçyryş fanaty, tozan ýygnaýjy we ýapyk howa çykaryjy enjam bilen enjamlaşdyrylandyr. Hereket etmek aňsat we arassalaýyş derejesi 90% -den gowrak bolup biler. Arassalaýyş kuwwaty: sagatda 10 tonna.

ngjfd

Tohum arassalaýjy we Grader

Dänäni gaýtadan işlemegiň tehnologiki talaplary degişli enjamlaryň kömegi bilen amala aşyrylmalydyr. Soňky ýyllarda enjamlaryň toplumyny tamamlamak we import edilýän enjamlaryň siňdirilmegi we siňdirilmegi üçin ýeke maşynlary ösdürmek arkaly däne gaýtadan işleýän enjamlar belli bir derejede gaýtadan işlemek tehnologiýasynyň talaplaryna laýyk geldi. Ösüş derejesini has-da gowulandyrmak we enjamlaryň mehaniki öndürijiligini dizaýn talaplaryna laýyk getirmek we enjamyň gurluşyny we tehnologiýasyny göz öňünde tutup, ýerinde gaýtadan işlemek we enjamlary düzetmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin üns bermeli. barha artýan gaýtadan işlemek prosesi talaplaryny kanagatlandyrmak üçin enjamlaryň mehaniki parametrlerini we öndürijiligini barlamak üçin.
Dänäni saýlamak maşynyna hyzmat etmek:
1. Saýlaw maşynynyň duralgasy tekiz we berk bolmaly we awtoulag duralgasy tozany aýyrmak üçin amatly hasaplanmalydyr.
2. Işlemezden ozal her bölegiň birleşdiriji nurbatlarynyň berkdigini, geçiriji bölekleriň çeýe aýlanýandygyny, adaty bolmadyk sesleriň bardygyny ýa-da geçiriji lentanyň dartylmagynyň ýerliklidigini barlaň.
3. Işleýiş döwründe görnüşleri üýtgedeniňizde, enjamdaky galan tohum bölejikleri arassalanmalydyr we enjam 5-10 minut işlemegini dowam etdirmelidir. Şol bir wagtyň özünde, öňdäki, ortaky we yzky otaglarda galan ýataklary ýok etmek üçin öň we yzky howa sesini sazlaýjy tutawaçlary birnäçe gezek çalşyň. Görnüşler we hapalar.
4. conditionsagdaýlar bilen çäklendirilen bolsa we açyk howada işlemeli bolsa, şemalyň saýlama täsirine täsirini azaltmak üçin enjamy goragly ýerde saklamaly we aşaklygyna ýerleşdirmeli. Windeliň tizligi 3-nji derejeden ýokary bolanda, ýel päsgelçilikleriniň gurulmagyny göz öňünde tutmalydyr.
5. Her ýagyşdan ozal çalgy nokatlary ýangyç guýulmaly, gutarandan soň arassalanmaly we kemçilikler wagtynda ýok edilmeli.
Şeýle hem kompaniýamyz Tohum Arassalaýjy we Grader satýar, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: 01-2021-nji sentýabr